11.10.2008

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...


...Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ...

5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΜΗΘΗΚΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ...

http://www.e-tipos.com
(...)Οι δέκα βασικές ρυθμίσεις που θα αποτελέσουν τη δομή του νέου πλαισίου είναι:
- Προστασία του αδυνατούντος για αντικειμενικούς λόγους να πληρώσει τα χρέη του. Ως εκ τούτου θα γίνεται σαφής διάκριση των περιπτώσεων δανειοληπτών που έχουν αντικειμενική δυσκολία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους από τις περιπτώσεις όσων οφειλετών δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους λόγω κακοπιστίας ή δυστροπίας.
- Ρητή απαγόρευση των πρόσβασης των εισπρακτικών εταιρειών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στη νομοθεσία μας.
- Ρητή πρόβλεψη ότι τυχόν διαπιστούμενη παρανομία του εισπρακτικού εταιρικού σκοπού καθιστά τις εταιρείες άκυρες με όλες τις συνέπειες.
- Αυστηρός έλεγχος της σχέσης των τραπεζών με τις εισπρακτικές εταιρείες, ώστε να υπάρχει σαφές πλαίσιο συνεργασίας και σαφής επιμερισμός ευθυνών.
- Συγκεκριμένοι όροι ως προς τη νομική μορφή, την έδρα, το κεφάλαιο, την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας και την πιστοποίηση ποιότητας για την ίδρυση και λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών.
- Θέσπιση βασικών αρχών σεβασμού της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του οφειλέτη ώστε να γίνεται απόλυτα σεβαστό το «τραπεζικό απόρρητο» και να μην υπάρχουν οχλήσεις που διευρύνουν την πίεση στους οικείους του οφειλέτη ή τον εκθέτουν στον επαγγελματικό και κοινωνικό του περίγυρο.
- Υποχρεωτική δήλωση της πραγματικής ιδιότητας των υπαλλήλων εισπρακτικών εταιρειών και ρητή απαγόρευση να εμφανίζονται ως υπάλληλοι τραπεζών ή δικηγορικών γραφείων ή άλλων επαγγελμάτων καθώς στοιχειοθετείται το αδίκημα της αντιποίησης.
- Ρητή απαγόρευση των εισπρακτικής διαδικασίας για χρέη που απορρέουν από περιπτώσεις παράνομων ή καταχρηστικών όρων των σχετικών συμβάσεων.
- Θωράκιση της σχέσης εμπιστοσύνης και «καλής πίστης» που πρέπει να υπάρχει μεταξύ καταναλωτή και τράπεζας και
- ενεργοποίηση του συνόλου των εποπτικών φορέων με σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νομιμότητας των πρακτικών των εν λόγω εταιρειών.