11.01.2008

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, ΙΚΑ...Προς την εφημερίδα «Καθημερινή»
Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2
Νέο Φάληρο –
Τ.Κ. 18547Fax: 210-4808055
Υπ’ όψιν Εκδότη κ. Αντώνη Καρκαγιάννη
Κοινοποίηση: Διευθυντή κ. Αλέξη Παπαχελά

Κύριε Καρκαγιάννη,

Σε σχέση με το άρθρο της κ. Χριστίνας Κοψίνη, που δημοσιεύθηκε στη σελίδα 26 του σημερινού φύλλου της εφημερίδας σας με τίτλο «Φέσι 90 εκατ. ευρώ από τα ΜΜΕ στα Ταμεία», στο οποίο γίνεται λόγος για δήθεν οφειλές της εφημερίδας «Αυριανή» προς το ΙΚΑ, θέτω υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα:Οι επιχειρήσεις μου όχι μόνο δεν οφείλουν στο ΙΚΑ, αλλά αντιθέτως έχουν απαιτήσεις εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 15 δις δραχμές) έναντι του συγκεκριμένου ασφαλιστικού οργανισμού, για τις οποίες έχουν κατατεθεί σχετικές αγωγές. Με τις αγωγές ζητείται η επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ που αχρεωστήτως έχουμε καταβάλει στο ΙΚΑ, καθώς και η καταβολή χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί οι εταιρείες μου λόγω της παράνομης συμπεριφοράς των οργάνων του ΙΚΑ, συναρτώμενης με την υπαγωγή στην ασφάλισή του εργαζομένων που είναι ασφαλιστέοι σε άλλα ταμεία (τα οποία μάλιστα εισπράττουν το αγγελιόσημο, με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις μου) και την έκδοση πράξεων επιβολής εισφορών σε βάρος των εταιρειών μου.Η εταιρεία «Γ.Α.Κουρής ΕΠΕ» – όπως και άλλες επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης στις οποίες συμμετείχα ή συμμετέχω – έχουν δικαιωθεί με σωρεία αποφάσεων των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας μας. Με σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπ’ αριθ. 668, 669, 670, 681, 682, 684, 685/2007 και 1112, 1113, 1114/2007 αποφάσεις) έχει κριθεί ότι παρανόμως το ΙΚΑ επέβαλε εισφορές για την επικουρική ασφάλιση και την ασφάλιση για ασθένεια των εργαζομένων που απασχολούνται στην εφημερίδα «Αυριανή». Ομοίως είχε κρίνει και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με τις υπ’ αριθ. 5347/2005, 5348/2005, 5349/2005, 5350/2005, 6644/2005, 6645/2005, 6646/2005, 6647/2005, 6648/2005, 6649/2005, 6650/2005, 6651/2005, 6652/2005 και 6653/2005 αποφάσεις του. Συνεπώς, οι δημοσιογράφοι και λοιποί εργαζόμενοι (διοικητικοί υπάλληλοι) στην εφημερίδα «Αυριανή» δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, αφού για τις εν λόγω κατηγορίες εργαζομένων υφίστανται δύο ειδικά ασφαλιστικά ταμεία, το ΤΣΠΕΑΘ και ο ΕΔΟΕΑΠ.Την ίδια θέση έχει υιοθετήσει και ο Αρειος Πάγος, με αποφάσεις τόσο του Πολιτικού όσο και του Ποινικού Τμήματος (υπ’ αριθ. 65/2003, 570 και 2149/2004, 1741, 1742 και 1743/2007), κρίνοντας ότι «διάταξη η οποία θέτει ως προϋπόθεση για την υπαγωγή σε έναν ασφαλιστικό φορέα την εγγραφή σε συγκεκριμένη επαγγελματική ένωση (π.χ. ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ) είναι ανίσχυρη γιατί προσκρούει στα άρθρα 12 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος, με τα οποία καθιερώνεται η γενική αρχή, κατά την οποία όλοι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, που παρέχουν κοινωνική ασφάλιση, έχουν την υποχρέωση να ασφαλίζουν όλους τους ασκούντες το επάγγελμα, το οποίο καλύπτει ασφαλιστικά ο Οργανισμός και δεν επιτρέπεται νόμος να εξαρτά την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση του εργαζομένου από τη συμμετοχή του ή μη σε συνδικαλιστική οργάνωση». Για το λόγο αυτό είναι παράνομη η ασφάλιση από το ΙΚΑ μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλιστέοι σε άλλα ειδικά ασφαλιστικά ταμεία.Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις ΜΜΕ που απασχολούν δημοσιογράφους και διοικητικούς υπαλλήλους – μη μέλη των παραπάνω επαγγελματικών ενώσεων επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες εισφορές στο ΙΚΑ, μολονότι τα διαφημιστικά τους έσοδα υπόκεινται πλήρως στην καταβολή αγγελιοσήμου. Αντιστοίχως, ο ΕΔΟΕΑΠ εισπράττει το αγγελιόσημο που αναλογεί στις επιχειρήσεις αυτές, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνεται με την παροχή περίθαλψης για τους δημοσιογράφους και υπαλλήλους που δεν είναι μέλη των παραπάνω επαγγελματικών ενώσεων, χωρίς δηλαδή ανταποδοτικότητα, μολονότι οι εν λόγω εργαζόμενοι ασκούν το ίδιο ακριβώς επάγγελμα με τους υπόλοιπους. Το καθεστώς αυτό και ανισότητα στις επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης δημιουργεί και σε τελευταία ανάλυση πλήττει την αρχή της ελευθερίας του Τύπου.Εξάλλου, με το άρθρο 31 του ν. 1264/1982 καταργήθηκε ρητά κάθε διάταξη νόμου που περιορίζει ή εξαρτά την εργασία και τα παρεπόμενα από αυτήν δικαιώματα των απασχολουμένων στον Τύπο από τη συμμετοχή τους ή μη σε επαγγελματικές οργανώσεις. Επομένως, όπως δέχτηκε και ο Συνήγορος του Πολίτη με το υπ’ αριθ. πρωτ. 6674/2002 έγγραφό του, έχουν καταστεί ανίσχυρες οι διατάξεις του καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίες εξαρτούν την πρόσβαση σε ασφαλιστικά δικαιώματα από τη συμμετοχή σε επαγγελματική ένωση (πρβλ. και την υπ’ αριθ. 673/2002 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951 (θεσμικός περί ΙΚΑ νόμος) και του άρθρου 33 παρ. 2 Ν.Δ. 2698/1953, απαγορεύεται η ασφάλιση στο ΙΚΑ προσώπων που υπάγονται σε ειδικά ασφαλιστικά ταμεία. Κατά συνέπεια, όπως δέχτηκε και ο Συνήγορος του Πολίτη, το ΙΚΑ θα έπρεπε να απέχει από την υπαγωγή στην ασφάλισή του κατηγοριών εργαζομένων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ και του ΕΔΟΕΑΠ, οι δε καταβληθείσες εισφορές θα πρέπει να θεωρηθεί ότι κατεβλήθησαν αχρεωστήτως.Σημειώνω επίσης ότι, παρά την επιμονή του ΙΚΑ να υποβάλλει σε βάρος μου, ως νομίμου εκπροσώπου της εκδοτικής επιχείρησης, μηνυτήριες αναφορές, αθωώνομαι συστηματικά από τα Ποινικά Δικαστήρια (ενδεικτικά αναφέρω τις υπ’ αριθ. 2761/2005, 66946/2006, 50258/2007, 50259/2007, 50260/2007, 43583/2007, 43584/2007, 43585/2007, 43586/2007, 43587/2007, 43588/2007, 14694/2008, 56855/2008, 55188/2008 και 48223/2008 αποφάσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, την από 18/9/2008 απόφαση του Α Αυτ. Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, τις υπ’ αριθ. 93629/2004 και 93630/2004 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, τις υπ’ αριθ. 18972/2004 και 345/2006 αποφάσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Σχετ. και οι προαναφερθείσες υπ’ αριθ. 570/2004 και 2149/2004 αποφάσεις του Αρείου Πάγου), ενώ παλιότερες ποινές που μου είχαν επιβληθεί έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητα βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών (υπ’ αριθ. 566/2006, 1712/2007, 1713/2007, 1714/2007, 1715/2007, 1716/2007, 1717/2007, 1169 και 1171/2008 βουλεύματα) και μου επιστρέφονται τα χρήματα που κατέβαλα σε εκτέλεσή τους.Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η εφημερίδα σας αναφέρθηκε στο θέμα δήθεν οφειλών της επιχείρησής μου προς το ΙΚΑ, χωρίς να αναδείξει ή έστω να κάνει μνεία της παράνομης συμπεριφοράς του ΙΚΑ, το οποίο, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ασφαλίζει κατηγορίες μισθωτών που δεν υπάγονται στην ασφάλισή του. Και όμως γνωρίζετε πολύ καλά το ζήτημα, αφού επανειλημμένως συνεργάτες της εφημερίδας και του ομίλου σας, αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, μας έχουν ζητήσει στοιχεία και αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης και την πλήρη δικαίωση των επιχειρήσεών μου από την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι προφανές ότι η ενέργειά σας αυτή δεν συνάδει με την υποχρέωσή σας για την όσο το δυνατόν πιο πλήρη και σφαιρική ενημέρωση των αναγνωστών σας, ενώ παράλληλα βλάπτει τα έννομα συμφέροντα των επιχειρήσεών μου. Ελπίζω ότι θα δημοσιεύσετε ολόκληρο το κείμενο της παρούσας επιστολής μου.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Α. Κουρής
Εκδότης